PROJE / FAALİYETİN TANIMI

“Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi, katılımcılığın ve bölgedeki toplumsal kapasitenin artırılması amacı ile kurulan, yerel dinamikleri harekete geçirip yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini artırmayı sağlayacak olan birimlerdir.”

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın temel amacı; kamu kesimi, özel kesim, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olmak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası/bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesine dayanılarak T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) bölgesini kapsayan bir kuruluştur.

FAALİYETLERİMİZ

  • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
  • Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak,
  • Bölge plan programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen, bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek,
  • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
  • Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak.

 

Bu Web Sitesi T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Altıntaş Belediyesi Güneş Enerjisi Kullanıyor” projesi / faaliyeti kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Altıntaş Belediyesi’ne aittir ve T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.